Phụ trách Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
Nguyễn Thị Anh Thư

Lý lịch khoa học

Họ và tên Nguyễn Thị Anh Thư
Giới tính Nữ
Năm sinh  
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ThS.BS
Đơn vị công tác  
Chức vụ  Phụ trách Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Học vị  
Lĩnh vực NCKH  
Chuyên ngành