Giới thiệu máy xét nghiệm mới khoa Vi Sinh

1.Máy định danh và làm kháng sinh đồ (Máy Phoenix-Mỹ)

-Triển khai các xét nghiệm

-Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng máy

-Nuôi cấy định danh nấm bằng máy

-Làm kháng sinh đồ bằng máy

2.Hệ thống Máy Real – Time PCR triển khai các xét nghiệm:

-HBV Đo tải lượng Realtime – PCR

-HCV Đo tải lượng Realtime – PCR

-Mycobacterium tuberculosis Realtime – PCR

Máy Realtime PCR: Máy đọc kết quả xét nghiệm PCR

Workstation: Tủ thực hiện các phản ứng của kỹ thuật PCR

Máy ủ: Ủ nóng đảm bảo thực hiện các phản ứng

Máy ly tâm lạnh: Ly tâm lạnhtách chiết thực hiện các phản ứng

Máy Spindown và máy Vortex: Ly tâm và lắc trộn đảm bảo thực hiện các phản ứng

Tủ An toàn sinh học cấp II: Thực hiện an toàn cho việc tách chiết mẫu

Khoa Vi Sinh