Thư mời chào giá đo liều bức xạ cá nhân

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân, với nội dung cụ thể như file đính kèm: File đính kèm: 1.YCBG 08-BVC-VTTB ngày 04-01-2024 Hợp đồng

Thư mời chào giá bảo dưỡng thang máy

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng thang máy. cụ thể như file đính kèm: File đính kèm: Yêu cầu báo giá bảo dưỡng thang máy

Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 800/HD-BYT-CĐYT ngày 16/7/2019 của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Ngày 28/12/2023, Bệnh