Thư mời chào giá thay thế vật tư và kiểm nghiệm nước hệ thống RO số 01

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thay thế vật tư và kểm nghiệm nước hệ thống RO số 01.

Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng chào giá cho gói thầu thay thế vật tư và kểm nghiệm nước hệ thống RO số 01 nội dung như file đính kèm sau: 

File đính kèm: Yêu cầu báo giá thay thế vật tư RO