Thư mời chào giá Điện cực cắt đốt hình vòng

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua điện cực cắt đốt hình vòng, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG Điện cực cắt đốt hình vòng – 2024