Thông báo số 1713/TB-BVC ngày 17 tháng 11 năm 2022 về việc huỷ gói thầu Vị thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Thông báo số 1713/TB-BVC ngày 17 tháng 11 năm 2022 về việc huỷ gói thầu Vị thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng Link tải file: Thông báo số 1713-TB.BVC ngày 17 tháng 11 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1698/TM-BVC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc cung cấp bình oxy cho xe cứu thương chuyên dụng tại Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ Cung cấp bình oxy cho xe cứu thương chuyên dụng tại Bệnh viện C Đà Nẵng   Kính gửi: Các nhà cung cấp Bệnh viện C Đà Nẵng kế hoạch thực hiện mua bình oxy cho xe cứu thương chuyên dụng hiện đại tại bệnh viện. Bệnh viện kính mời các nhà cung cấp gửi báo

THÔNG BÁO SỐ 1693/TB-BVC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc gia hạn thời gian đóng thầu Vị thuốc cổ truyền 2022 BVC ĐN

THÔNG BÁO         Kính gửi: Các nhà thầu tham dự  gói thầu Vị thuốc cổ truyền thuộc dự án cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng Căn cứ quyết định số 1692/QĐ-BVC ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian đóng

Quyết định số 1683/QĐ-BVC ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt KQLCNT cung cấp thuốc năm 2022

Quyết định số 1683/QĐ-BVC ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng Link tải file: Quyết định số 1683-QĐ.BVC ngày 14 tháng 11 năm 2022 Thư thông báo trung thầu và trao hợp đồng cung cấp thuốc 2022 Phụ lục kèm

THƯ MỜI BÁO GIÁ 387 DANH MỤC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ         Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm bổ sung 387 danh mục hoá chất vật tư bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2022. (Danh mục chi tiết đính kèm phụ lục).         Bệnh Viện C Đà