THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1813/TM-BVC NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc mua bột bắp đợt 3 để phục vụ công việc xử lý nước thải

THƯ MỜI CHÀO GIÁ    Kính gửi: Quý đơn vị quan tâm           Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu mua bột bắp đợt 3 để phục vụ công việc xử lý nước thải. Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, bệnh viện kính mời các quý đơn vị quan tâm chào giá theo nhu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1772/TM-BVC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc thực hiện dịch vụ cung ứng xăng dầu các loại năm 2023 cho Bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.             Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện dịch vụ cung ứng xăng dầu các loại năm 2023 cho Bệnh viện.           Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc thực hiện nhu cầu trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan

THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1771/TM-BVC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.             Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023.           Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc thực hiện nhu cầu trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1770/TM-BVC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.             Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2023.           Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc thực hiện nhu cầu trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị