THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ         Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của bệnh viện năm 2022-2023.Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu nói trên, bệnh viện kính mời các đơn vị cung cấp dịch

THƯ MỜI BÁO GIÁ(Về việc cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động năm 2022-2023)

THƯ MỜI BÁO GIÁ (Về việc cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động năm 2022-2023)           Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán