Giới thiệu về Đoàn Thanh Niên Bệnh viện

1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển: Cách đây đúng 85 năm, tại Hội nghị lần thứ II BCH TW, từ ngày 20/3 đến 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Sau