Giới thiệu về Hội cựu chiến binh Bệnh viện

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, Đà Nẵng Điện thoại: 05113 821 480 Ngày thành lập ngày 22 tháng 12 năm 2007, gồm 42 đồng chí I. Lãnh đạo qua các thời kỳ: Đã trải qua 02 nhiệm kỳ Đại hội: Lần 1 Nhiệm kỳ 2007-2012 Số lượng hội viên:         42 đồng chí Ban chấp hành: Chủ tịch: