THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cải tạo nâng cấp phòng máy chủ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

 Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cải tạo nâng cấp phòng máy chủ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện C Đà Nẵng; Số 122 đường Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng.
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Chức vụ : Phụ trách phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện C Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0905190085;                 Địa chỉ mail: cnttbvc@gmail.com 

Địa chỉ: Phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện C Đà Nẵng; Số 122, Đường Hải   Phòng, Thành phố Đà Nẵng.

  1. Hồ sơ báo giá bao gồm:

– Báo giá đúng theo mẫu của Phụ lục 2 (bản cứng, file mềm và file scan)

– Toàn bộ catalogue của hàng hóa báo giá (đáp ứng được tính năng kỹ thuật theo Phụ Lục 1)

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Báo giá bản cứng và catalogue gửi trực tiếp về phòng Văn thư Bệnh viện C Đà Nẵng; Số 122, Đường Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng.

– File mềm và file Scan báo giá gửi về địa chỉ mail: cnttbvc@gmail.com

– Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ căn cứ dấu của bưu điện trên Hồ sơ báo giá để xác định ngày báo giá.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 10/06/2024 đến trước 16h ngày 19/06/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

     6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 365 ngày, kể từ ngày 10/06/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục thiết bị: Theo Phụ lục 1 đính kèm Yêu cầu báo giá.
  2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị:

Cung cấp và lắp đặt tại Bệnh viện C Đà Nẵng; Số 122, Đường Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng.

  1. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
  2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

– Tỷ lệ tạm ứng: Không.

– Thanh lý và thanh toán 100% giá trị hợp đồng : Trong vòng 30 ngày sau khi hàng hoá đã được nghiệm thu thanh lý./.

Link tải file: YCBG – SERVER ROOM

Link tải phụ lục: 8.2.1 Phu Luc 1 Quy Hoach Server Room 8.2.2 Phu Luc 2 Quy Hoach Server Room