THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc làm khung trang trí tại Hội trường C – Bệnh viện C Đà Nẵng

                  BỘ Y TẾ                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       

 THƯ MỜI CHÀO GIÁ

 Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc làm khung trang trí tại Hội trường C – Bệnh viện C Đà Nẵng. Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá theo phụ lục danh mục đính kèm.

         Đề nghị các đơn vị chào giá là giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

         Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

         Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

         Điện thoại: 02363.821.480.

         Thời gian nhận báo giá đến 16h00 ngày 17/04/2024. 

Link tải file: THU MOI KHUNG TRANG TRI

PHỤ LỤC DANH MỤC

 

STT Nội dung Đơn vị Số lượng
1 Khung trang trí Back rop

(KT: 5700 mm x 2700 mm)

Gói 01

 Ghi chú:

+ Các đơn vị có nhu cầu khảo sát xin liên hệ số điện thoại: 0905660535 gặp Anh Miên – Phòng Hành chính quản trị.