Thư mời chào giá bảo trì 07 máy gây mê giúp thở Drager

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì 07 máy gây mê giúp thở Drager, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Bảo trì máy gây mê giúp thở Drager