Thư mời quan tâm việc sửa chữa điều hòa trung tâm tầng 5,6 khu nhà số 5 tại Bệnh viện C Đà Nẵng

       Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc sửa chữa điều hòa trung tâm tầng 5,6 khu nhà số 5 tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá theo kế hoạch nói trên (có phụ lục kèm theo).

       file đính kèm THU CHAO GIA SUA DHTT