Thư mời quan tâm cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động năm 2023-2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng

       Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động năm 2023-2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng

       File đính kèm ThuMoiChaoGiaSuaDocHai