Thư khen ngợi về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng tháng 1-2023

Thư khen ngợi về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng tháng 1-2023

Thư khen ngợi ThuKhenNgoi T1-2023