QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/QĐ-BVC NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2023 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan năm 2023 – 2024

QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/QĐ-BVC NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2023 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan năm 2023 – 2024

Linke tải file: QD 63 PHE DUYET KQLCNT BVCQ 2023