QUYẾT ĐỊNH 1908/QĐ-BVC ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 01: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH 1908/QĐ-BVC ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 01: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file: QD 1908 KQLCNT Goi 01 CTSH nam 2023