QUYẾT ĐỊNH SỐ 1839/QĐ-BVC NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện.

Quyết định số 1839/QĐ-BVC ngày 07 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện.

Link tải file: Quyet dinh phe duyet KQLCNT va TBTT goi VSLSpdf