QUYẾT ĐỊNH SỐ 1735/QĐ-BVC NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Các gói thầu 01, 02, 03 thuộc dự án mua Hoá Chất, vật tư tiêu hao năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác Bệnh viện C Đà Nẵng

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Các gói thầu 01, 02, 03 thuộc dự án mua Hoá Chất, vật tư tiêu hao năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác Bệnh viện C Đà Nẵng.

Link tải file:

https://drive.google.com/file/d/1QEUb39DJkOP-y6QzE6Oot9F_qFLg3n0F/view?usp=sharing