Thông báo số 1713/TB-BVC ngày 17 tháng 11 năm 2022 về việc huỷ gói thầu Vị thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Thông báo số 1713/TB-BVC ngày 17 tháng 11 năm 2022 về việc huỷ gói thầu Vị thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file: Thông báo số 1713-TB.BVC ngày 17 tháng 11 năm 2022