Quyết định số 1683/QĐ-BVC ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt KQLCNT cung cấp thuốc năm 2022

Quyết định số 1683/QĐ-BVC ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file: