THÔNG BÁO : MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH SỐ 1682/TB-BVC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG BÁO : MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH
Các gói thầu 01; 02; 03  thuộc dự án mua Hóa chất, Vật tư tiêu hao năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

 

       Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-BYT ngày 30/09/2022 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng;

       Ngày 03/11/2022 Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành mở thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật các gói thầu 01, 02, 03.

       Ngày 11/11/2022 Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng đã ra Quyết định số: 1681/QĐ-BVC phê duyệt danh sách nhà thầu và số lượng danh mục hoá chất vật tư tiêu hao của từng nhà thầu đáp ứng và không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của các gói thầu 01; 02; 03 thuộc dự án mua Hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng.

       Vậy Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo cho các đơn vị tham dự có các mặt hàng dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói 01, 02 và gói 03 (Quyết định đính kèm) đến dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính:

– Thời gian:          9 giờ 00 phút, ngày 14/11/2022.

– Địa điểm:           tại Phòng Giao ban – Bệnh viện C Đà Nẵng;

                             Số 122 đường Hải Phòng Thành phố Đà Nẵng.

Link tải file:
QUYET DINH SO 1681-QD.BVC NGAY 11 THANG 11 NAM 2022
THONG BAO SO 1682-TB.BVC NGAY 11 THANG 11 NAM 2022