QUYẾT ĐỊNH SỐ 1605/QĐ-BVC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-02: Sữa chữa mái tôn và sơn vôi ngoài Khu nhà 5 tầng kỹ thuật nghiệp vụ và khu nhà 3 tầng khoa khám bệnh – khoa Răng Hàm Mặt thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1605/QĐ-BVC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-02: Sữa chữa mái tôn và sơn vôi ngoài Khu nhà 5 tầng kỹ thuật nghiệp vụ và khu nhà 3 tầng khoa khám bệnh – khoa Răng Hàm Mặt thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file:QĐ 1605 phe duyet KQLCNT XL-02