QUYẾT ĐỊNH SỐ 1604/QĐ-BVC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-01: Sửa chữa phòng họp giao ban trực tuyến thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1604/QĐ-BVC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-01: Sửa chữa phòng họp giao ban trực tuyến thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng


Link tải file: QĐ 1604 phe duyet KQLCNT XL-01