QUYẾT ĐỊNH SỐ 1595/QĐ-BVC ngày 28 tháng 10 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu Thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1595/QĐ-BVC ngày 28 tháng 10 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu Thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file:
QUYET DINH SO 1595-QD.BVC
PHU LUC DINH KEM QD SO 1595