Quyết định các Gói thầu Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022

Gói 01 Quyết định số 953/QĐ-BVC ngày 27 tháng 6 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022 “Gói 01: Mua 29 danh mục Vật tư tiêu hao thường quy và thận nhân tạo” bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QĐ số 953.Gói 01

 

Gói 02 Quyết định số 954/QĐ-BVC ngày 27 tháng 6 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022 “Gói 02: Mua 03 danh mục Vật tư tiêu hao và hóa chất thương quy” bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QĐ số 954.Gói 02

 

Gói 03 Quyết định số 955/QĐ-BVC ngày 27 tháng 6 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022 “Gói 03: Mua 04 danh mục Vật tư tiêu hao theo máy” bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QĐ số 955.Gói 03

 

Gói 05 Quyết định số 956/QĐ-BVC ngày 27 tháng 6 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022 “Gói 05: Mua 06 danh mục Hóa chất xét nghiệm sinh hóa” bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QĐ số 956. Gói 05

 

Gói 06 Quyết định số 957/QĐ-BVC ngày 27 tháng 6 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022 “Gói 06: Mua 03 danh mục Hóa chất xét nghiệm theo máy” bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QĐ số 957. Gói 06

 

Gói 07 Quyết định số 958/QĐ-BVC ngày 27 tháng 6 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022 “Gói 07: Mua 02 danh mục Hóa chất sử dụng cho máy huyết học 32 thông số XN 1000” bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QĐ số 958.Gói 07

 

Gói 08 Quyết định số 959/QĐ-BVC ngày 27 tháng 6 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022 “Gói 08: Mua 09 danh mục Hóa chất sử dụng cho máy miễn dịch” bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QĐ số 959.Gói 08

 

Gói 10 Quyết định số 960/QĐ-BVC ngày 27 tháng 6 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022 “Gói 10: Mua 04 danh mục Vật tư can thiệp tim mạch” bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QĐ số 960.Gói 10

 

Gói 12 Quyết định số 961/QĐ-BVC ngày 27 tháng 6 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua Vật tư Y tế lần 01 năm 2022 “Gói 12: Mua 10 danh mục Vật tư tiêu hao Răng hàm mặt” bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link tải file: QĐ số 961.Gói 12