MỜI BÁO GIÁ: Về việc cung cấp báo giá một số mặt hàng khí y tế

           BỘ Y TẾ                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

                                                                                                     Đà Nẵng, ngày 02 tháng 6 năm 2022

 

 MỜI BÁO GIÁ
Về việc cung cấp báo giá một số mặt hàng khí y tế

                             Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua một số mặt hàng khí y tế phục vụ công tác chuyên môn, cụ thể:

STT Tên mặt hàng Đặt tính kỹ thuật ĐVT Số lượng
01 Khí Oxygen 6m3 Bình 40 lít-1850PSI

Hàm lượng ≥ 99,6%

Bình 500
02 Khí Oxygen 0.5m3 Bình <20 lít-1850PSI) Hàm lượng ≥ 99,6% Bình 50
03 Khí CO2 Hàm lượng ≥ 99,9% Kg 400
04 Oxy y tế dạng lỏng Hàm lượng ≥ 99,6% Kg 80.000

 

Bệnh viện C Đà Nẵng kính mời Quý công ty có đủ năng lực cung cấp những mặt hàng trên gửi báo giá về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế-Bệnh viện C Đà Nẵng, điện thoại: 02363.821480.

Hạn cuối nhận báo giá ngày 08/6/2022. 

Trân trọng kính trình!

 

                  DUYỆT GIÁM ĐỐC                                                                         PP.VẬT TƯ-TBYT

                        (Đã ký)                                                                                                 (Đã ký)

               Nguyễn Trọng Thiện                                                                           Đặng Hữu Quý

 

File PDF: Thông báo mời giá