Kết quả trúng thầu Gói thầu Mua thuốc năm 2020 Bằng nguồn ngân sách, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn tư sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Kết quả trúng thầu Gói thầu Mua thuốc năm 2020 Bằng nguồn ngân sách, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn tư sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Link tải file Quyết định và phụ lục kèm theo:

Quyết định 440/QĐ-BVC ngày 16 tháng 4 năm 2021

  1. Phụ lục Gói 1 kèm QĐ 440-BVC
  2. Phụ lục Gói 2 kèm QĐ 440-BVC 
  3. Phụ lục Gói 3 kèm QĐ 440-BVC
  4. Phụ lục Gói 4 kèm QĐ 440-BVC