TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI BỘ VÀ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TẠI BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

       Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Kế hoạch số 29-KH/ĐUK ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, thực hiện Công văn số 452-CV/ĐUK ngày 03/2/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc định hướng sinh hoạt chuyên đề năm 2021, thực hiện Nghị quyết cuộc họp Đảng ủy bệnh viện tháng 3/2021; Đảng ủy Bệnh viện C Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề với nội dung“Tìm hiểu và học tập truyền thống cách mạng thành phố Đà Nẵng” tại Bảo Tàng Đà Nẵng cho 12 chi bộ trực thuộc từ ngày 12/4 đến 16/4/2021.

Các đảng viên thăm quan Gian khánh tiết của Bảo tàng Đà Nẵng

       Kế hoạch tổ chức được chia thành 3 phần, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ trước. Sau khi sinh hoạt chi bộ, tiếp tục phần sinh hoạt chuyên đề. Cuối cùng, tất cả các đảng viên ngồi lại cùng nhau trao đổi những cảm nhận của mình về những trải nghiệm thật thú vị và vô cùng ý nghĩa này.

       Trong suốt quá trình thăm quan, các đảng viên đã được trực tiếp nghe và cảm nhận về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân thành phố Đà Nẵng thông qua mỗi hiện vật được trưng bày tại đây.

Các đảng viên thăm quan, tìm hiểu các hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng

Đảng viên thuộc Đảng bộ Bệnh Viện C Đà Nẵng thăm quan Bảo tàng

       Sinh hoạt chi bộ và chuyên đề tại Bảo tàng Đà Nẵng đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng như góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho Đảng viên.