Quyết định 1659/QĐ-BVC ngày 8/12/2020; Quyết định 1673/QĐ-BVC ngày 11/12/2020 và Báo cáo công tác đấu thầu năm 2020 của phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện C Đà Nẵng

1/ Quyết định 1659/QĐ-BVC ngày 8/12/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – Gói 01:Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2020-2021
File đính kèm: QĐ 1659 ngày 08.12.2020

2/ Quyết định 1673/QĐ-BVC ngày 11/12/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua đồ dùng chuyên môn phục vụ bệnh nhân năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của bệnh viện C Đà Nẵng
File đính kèm: QĐ 1673 ngày 11.12.2020

3/ Báo cáo công tác đấu thầu năm 2020 của phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện C Đà Nẵng
File đính kèm: Báo cáo công tác đấu thầu năm 2020