Thông báo tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

     (1). THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:  Tải thông tin vềPhụ lục 2Phụ lục 3
     (2). PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: Tải thông tin về
     (3). TÀI LIỆU ÔN TẬP (phần nội dung Nghiệp vụ): .Tải thông tin về
     (4). VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN DỤNG:  Tải thông tin về
     (5). VĂN BẢN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP: Tải thông tin về
     (6). DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2 (đính kèm file pdf);
     (7). DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN (đính kèm file pdf).
     (8). THÔNG BÁO TẠM HOÃN PHÓNG VẤN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (đính kèm file pdf).
     (9). THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH VÒNG 2: Tải thông tin về
     (10). DANH SÁCH THÍ SINH THEO PHÒNG THI: Tải thông tin về
     (11). THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG: Tải thông tin về
     (12). THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN và DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN:Tải thông tin về
     (13). THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC:Tải thông tin về
      (14). THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC:Tải thông tin về

 Phòng Tổ Chức Cán Bộ – Bệnh Viện C Đà Nẵng