Tăng cường công tác giám sát tất cả những người đến khám chữa bệnh, liên hệ công tác tại Bệnh viện C Đà Nẵng trong giai đoạn phòng, chống đại dịch COVID-19

Tăng cường công tác giám sát tất cả những người đến khám chữa bệnh, liên hệ công tác tại Bệnh viện C Đà Nẵng trong giai đoạn phòng, chống đại dịch COVID-19. Tải file tại đây!