Các hoạt động quốc tế

Tham gia các hoạt động Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2015:

Theo công văn số: 461/BVC-ĐTCĐT

Các hoạt động Y tế sẽ triển khai tại Bệnh Viện C Đà Nẵng như:

+Chăm sóc tích cực (Critical care nursing) : từ ngày: 20-21/8/2015, thực hành trên mannequin

+Hồi sức tim mạch nâng cao (Advanced cardiac life support): từ ngày: 26-27/8/2015, thực hành trên mannequin.