Trưởng phòng Tổ Chức Cán Bộ
BS Ngô Hữu Thuận

Họ và tên Ngô Hữu Thuận
Giới tính Nam
Năm sinh  
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  Bác sĩ CKII
Đơn vị công tác  
Chức vụ  Phụ trách Phòng Tổ chức Cán bộ
Học vị  
Lĩnh vực NCKH  
Chuyên ngành