Báo cáo tóm tắt hoạt động của Bệnh viện năm 2017

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

a. Tên bệnh viện: BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
b. Địa chỉ: 122 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
c. Tuyến: Trung ương
d. Hạng: I
e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: Nguyễn Trọng Thiện
f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: Trần Thị Hiền
g. Điện thoại liên hệ: 0914312018
h. Địa chỉ Email: hienbvc@gmail.com
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 79/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 95.2%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 309 ĐIỂM
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.92 ĐIỂM

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 00 00 15 56 8 79
6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%): 0.0 0.0 18,99 70,89 10,13 100%

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 79/83 TIÊU CHÍ 2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 95.2% 3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 309 ĐIỂM 4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.92 ĐIỂM

Bảng chấm điểm chi tiết