Hội nghị đại biểu CBVC Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2016

Ngày 13-01-2016 Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành Hội nghị đại biểu CBVC Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2016, Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2016-2017

Một số hình ảnh tại hội nghị