ĐƯỜNG DÂY NÓNG  Bộ y tế: 1900 - 9095 | Trực lãnh đạo bệnh viện: 0942 017429

logo mobil

Thứ 2, 21/10/2019 
 7:18:19 AM

LichHen

HoiDap

 

Thông tin - Thông báo

Hình ảnh bệnh viện

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Phòng QLCL được thành lập ngày 26/12/2013 theo Quyết định số 1156/QĐ-BVC của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng & được kiện toàn theo Quyết định số 400/QĐ-BVC ngày 02/6/2014.

I. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Quản lý Chất lượng bao gồm 07 cán bộ viên chức, trong đó: 05 cán bộ kiêm nhiệm, 02 cán bộ chuyên trách.

- TS.BS. Võ Thị Hà Hoa; Phó Giám đốc :Trưởng phòng

- ThS.QLBV. Trần Thị Hiền,Chuyên viên :PhóTrưởng phòng

- ThS.BS. Nguyễn Trọng Thiện;Phó Giám đốc:Thành viên

- BSCKII. Hoàng Thị Tuyết Mai;TP.TCCB :Thành viên

- BSCKII. Huỳnh Xuân Hải;TP.KHTH :Thành viên

- ThS.ĐD. Nguyễn Thị Bích Hợp;TP.Điều dưỡng:Thành viên

- CNKT. Hoàng Thị Thu Hà;Chuyên viên:Cán bộ chuyên trách

II. Vị trí chức năng:

Phòng Quản lý Chất lượng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện:

- Có trách nhiệm nghiên cứu Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện.

- Tham mưu cho Giám đốc để công tác quản lý chất lượng bệnh viện có hiệu quả.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nhiệm vụ:

- Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc và Hội đồng Quản lý -Chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng, trung tâm.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục.

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với các bộ phận thống kê, tin học của -Bệnh viện tiến hành đo lường các chỉ số chất lượng Bệnh viện.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

2. Quyền hạn:

- Chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy chế Bộ Y tế ban hành.

- Kiểm tra và yêu cầu các khoa, phòng, trung tâm thực hiện đúng kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện của các khoa, phòng, trung tâm.

- Đôn đốc các cá nhân, khoa, phòng, trung tâm thực hiện các biện pháp khắc phục sau kiểm tra, giám sát.

- Đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng.

Hình ảnh

QLCL web

 

VĂN PHÒNG BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.821480 - 02363.832643 - 832644
Fax:  02363.820980
Email: benhviencdanang@gmail.combenhviencdn@gmail.com 

Kết nối với chúng tôi

facebooktwinyoutube

Sitemap

sitemap

Lượt truy cập

3356011
Hôm nay
Tổng
2214
3356011
4.77%
8.25%
17.27%
3.34%
0.12%
66.25%
Đang xem:45

Văn phòng trực tuyến

Bieu Tuong Web

Khảo sát ý kiến khách hàng

Nhận xét về kết quả phục vụ người bệnh

Search