Báo cáo tóm tắt hoạt động của Bệnh viện năm 2017

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH a. Tên bệnh viện: BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG b. Địa chỉ: 122 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng c. Tuyến: Trung ương d. Hạng: I e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: Nguyễn Trọng Thiện f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: Trần Thị Hiền g.